KNMG district XVII Twente

Verslag Wetenschappelijke Bijeenkomst

Naar de uitnodiging


Herziening KNMG-Meldcode Kindermishandeling

Woensdag, 4 juni 2009

Locatie: gebouw Spiegel, Universiteit Twente


Verslag

In gebouw Spiegel 2 van de Universiteit Twente stond om 18.00 uur een Mexicaans buffet klaar voor de deelnemers en sprekers die zich hiervoor hadden aangemeld.
Vanaf 18.45 uur konden degenen die zich niet hadden aangemeld zich inschrijven en zich, onder het genot van een kopje koffie of thee bij de andere deelnemers voegen.
Om 19.00 uur startte de bijeenkomst in de Promotiezaal.

Marianne Abbink, secretaris van het KNMG-district Twente opende de avond en heette alle aanwezigen van harte welkom.

De avondvoorzitter Gert van Enk riep de aanwezigen op vooral deel te nemen aan de discussie. De informatie hieruit wordt meegenomen bij de evaluatie van de meldcode.

Mevrouw mr. Rose Marie Doppegieter van Doppegieter Gezondheidsrecht beet als spreekster de spits af. Zij belichtte de Meldcode vanuit juridisch oogpunt. Hierbij ging zij uitvoerig in op de uitzonderingen op het beroepsgeheim van artsen en de wettelijke plicht om te melden.
Aan de hand van het stappenplan belichtte zij de mogelijkheden van artsen om bij het AMK te melden.
De presentatie van Rose Marie Doppegieter kunt u hier lezen. [pdf]

Vervolgens kwam Ineke Bos, maatschappelijk werkster van het AMK Twente, aan het woord. Zij gaf allereerst de definitie van kindermishandeling: "Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel."
Daarna gaf zij een toelichting op de werkwijze van het AMK aan de hand van het stappenplan.
Afsluitend vertelde Ineke over de aanvullende taken die het AMK uitvoert.

Annelies Tukker van het samenwerkingsverband RAAK (Regionale AAnpak Kindermishandeling) sloot het programma voor de pauze af.
Annelies gaf een korte uitleg over het werk van RAAK, een samenwerkingsverband tussen Twentse gemeenten en de provincie Overijssel, dat de kindermishandeling regionaal gaat aanpakken. Zij meldde dat er in het najaar een bijeenkomst wordt gehouden voor artsen en nodigde alle aanwezigen uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Na de pauze, waarin een hapje en een drankje geserveerd werden, was het woord aan Renske Rijlaarsdam, kinderarts in het ZGT Almelo.
Aan de hand van een aantal casussen gaf Renske informatie over verwondingen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Verder gaf zij aan dat binnen het ZGT op de spoedeisende hulp gewerkt wordt met vragenlijsten, waarmee kindermishandeling sneller ontdekt kan worden.

Tot slot was er nog een levendige discussie over het door huisartsen al dan niet kunnen verstrekken van informatie over andere kinderen binnen een gezin aan het AMK. En van de huisartsen was van mening dat dit met de artsen-zwijgplicht in strijd was.
Verder gaven de jeugdartsen en schoolartsen aan dat zij lang niet altijd geconsulteerd worden (ook niet door behandelend artsen) bij vermoedens van kindermishandeling, terwijl zij wel over veel informatie beschikken.

Gert van Enk dankte een ieder voor zijn/haar inbreng en sloot de avond.Hits:
1854
Terug naar voorpagina