KNMG district XVII Twente

Verslag

Wetenschappelijke nieuwjaarsbijeenkomst 2011

Donderdag 13 januari 2011

in de Grolsch Veste te Enschede

Naar de uitnodiging


Na ontvangst met een hapje en een drankje opende Ruud Gardenbroek, voorzitter de avond en wenste een ieder een goed 2011.

De heer van Rijmenam van de GGD Twente gaf een kort overzicht van de belangrijkste taken van de GGD. De jeugdgezondheidszorg is nu voor de leeftijdsgroep van 0-19 jaar gedekt. Verder voert de GGD de publieke gezondheidszorg uit, zoals infectiebestrijding, medische zaken rondom milieu gezondheidsonderzoek bij rampen. De GGD gaat zich ook richten op pschosociale hulpverlening: dit onderdeel is nog in ontwikkeling. Verder heeft de GGD een Rampen Opvang Plan (GROP), waarvoor het opleiden-trainen-oefenen-traject (OTO) in gang is gezet. De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en GGD zullen in de loop van dit jaar worden geÔntegreerd.

De heer van den Berg van Mediant gaf een korte toelichting op de zorginhoudelijke vernieuwing die in 2011 zijn beslag zal krijgen. Er wordt van afdelingen gevraagd om effectief en efficiŽnt te werken. Hiervoor worden meetinstrumenten ontwikkeld om de resultaten van de behandeling te kunnen meten. Mediant wil patiŽnten herstel op alle terreinen kunnen bieden, niet alleen op het gebied van ziekte. Daarvoor is dom vertrouwen niet meer voldoende: er zal gemeten en gecontroleerd moeten worden. In de behandelteams maakt Mediant gebruik van ervaringsdeskundigen om de behandeling te kunnen verbeteren.

Na het buffet en de rondleiding door de Grolsch Veste kreeg de heer van Baal van de ZGT het woord.
Hij ging in op de invloed van de fusie op de maatschappen. Een groot aantal maatschappen uit Almelo en Hengelo zijn inmiddels gefuseerd en vanaf 1 april a.s. zal ook gewerkt worden met ťťn stafbestuur. Daarnaast ging de heer Van Baal kort in op de voorgenomen concentratie van klinische activiteiten en de hierdoor ontstane commotie. De ZGT zoekt binnen de regio de samenwerking met de UT en het MST en biedt een groot aantal opleidingsplaatsen aan. Binnen de ZGT zullen de verschillende afdelingen/groepen hun eigen budget gaan beheren. Binnen de ZGT zal zorgvuldig worden gekeken naar de extra bezuinigingen die door de Minister zijn opgelegd. De vraag is nog wat deze bezuinigingsslag gaat betekenen voor personeel en patiŽnten.

De heer Harmsen spreekt namens de huisartsen in de regio.
Allereerst kijkt hij terug op de succesvolle verhuizing van de huisartsenpost Almelo naar de afdeling Spoedeisende hulp van het ZGT. Verder wordt ook het budget voor huisartsengeneeskunde dit jaar weer iets gekort. De onderhandelingen hierover zijn gestrand, maar de heer Harmsen heeft goede hoop dat het schip wordt vlotgetrokken. Hij vermeldt hierbij dat er gekeken moet worden naar een andere manier van organiseren van de financiŽn binnen de huisartsengeneeskunde. Verder zullen de huisartsen zich dit jaar meer moeten richten op het EPD.

De heer Brouwer van het MST sloot de rij sprekers.
Aan de hand van een casus ging de heer Brouwer in op de (on)veiligheid binnen de gezondheidszorg. Volgens een raming zouden er 1.700 patiŽnten in ziekenhuizen overlijden als gevolg van fouten. Het MST heeft een systeem ontwikkeld waarbij medewerkers incidenten veilig kunnen melden en decentrale incidentcommissies ingesteld. De nadruk zal in 2011 komen te liggen op snelle actie na de melding van een incident. Er zal direct een onderzoek moeten worden ingesteld na een melding onder het motto Leren door Rapporteren. Hiervoor zullen speciale teams worden ingezet (ďbedrijfshulpverlening bij incidentenĒ), de nazorg voor patiŽnt en familie wordt verbeterd en er moet zorg voor de zorgverlener. Het belangrijkste bij incidenten blijft toch het benoemen en de mogelijkheid bieden om er met elkaar over te praten.

Hits:
1179
Terug naar voorpagina