KNMG district XVII Twente

Verslag

Nieuwjaarsbijeenkomst 2012 & Jaarvergadering

Woensdag 15 februari 2012

in het Holland Casino te Enschede
Naar de uitnodiging


Verslag jaarvergadering KNMG-district Twente

De heer Gardenbroek opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Hij geeft aan dat de KNMG-landelijk graag het financiele jaarverslag in het eerste kwartaal van het eerstvolgende kalenderjaar wil ontvangen. Ons district heeft als gewoonte om de jaarvergadering in het najaar te houden, maar dat is voor het financiele jaarverslag te laat. Het bestuur heeft besloten om aan de vraag van de KNMG-landelijk te voldoen en de jaarvergadering in het eerste kwartaal te houden. Omdat de laatste jaarvergadering in november 2011 is gehouden en daar alle overzichten zijn besproken, is besloten om tijdens deze vergadering alleen het financieel verslag 2011 te bespreken.

De heer Ausems geeft een toelichting op het financiele jaarverslag en beantwoordt ter verduidelijking enkele vragen.

De vergadering, gehoord het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren Hofstede en van der Sluis, verleent de penningmeester decharge over 2011. De heren Hofstede en Van der Sluis zijn bereid om volgend jaar weer zitting te nemen in de kascommissie.

De heer Gardenbroek geeft een korte toelichting op het voorstel van de KNMG-landelijk om de bankrekeningen van de districten te centraliseren. Ons district heeft nu een eigen bankrekening en herkent de genoemde problemen niet.

De vergadering adviseert het bestuur om juridisch advies in te winnen. De leden vragen het bestuur om hen voor besluitvorming hen te consulteren.

De heer Gardenbroek dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst KNMG-regio Twente

Ruud Gardenbroek, voorzitter, heet de leden van harte welkom, met name de grote groep coassistenten uit de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT.

De heer Van den Berg van Mediant beet de spits af.

Hij gaf een korte uiteenzetting van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Hij vertelde dat de kwaliteit van de zorg door regelgeving, verschillende metingen gedurende de behandeling en certificering HKZ verbeterd is.

De budgettaire groei zal de komende jaren minder worden. Om bezuinigingen te realiseren wordt geďnvesteerd in meer eerste lijns zorg en ketensamenwerking.

Er wordt gezocht naar zorgprogramma’s in tijdspaden: het zorgpad.

Wat de invloed op de GGZ zal zijn van de eigen bijdrage, is nog niet goed in te schatten.

De heer van Rijmenam, directeur Publieke Gezondheid van de GGD-Twente, gaf een korte toelichting op de werkzaamheden van de GGD.

De heer Poot nam het stokje van hem over en vertelde wat de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) kan betekenen in geval van ernstige ongevallen en rampen.

Naar aanleiding van een recent groot ongeval in de buurt van Almelo beantwoordde de heer Poot een aantal vragen van de aanwezigen.

Tot slot kwamen de voorzitters van de medische staven van het MST en het ZGT aan het woord.

De heren Van Walsum en Van Baal benadrukten de noodzaak van samenwerking. De beide ziekenhuizen willen ondanks de aangekondigde bezuinigen de kwaliteit binnen de ziekenhuizen verbeteren. Aangegeven wordt dat deze kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door centralisering van een aantal behandelingen/specialismen binnen Twente, zodat de patient zoveel mogelijk in Twente kan blijven.

Alle aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een aangenaam en voedzaam buffet.

Aansluitend aan de nieuwjaarsbijeenkomst werd de jaarvergadering gehouden. Omdat in november 2011 een jaarvergadering gehouden is, is alleen het financieel jaarverslag besproken (zie hiervoor het separate verslag van de jaarvergadering hierboven).

Tot slot kon een ieder deelnemen aan de speluitleg en de rondleiding binnen het casino.Hits:
1555
Terug naar voorpagina