KNMG district XVII Twente

Verslag

Jaarvergadering 2011

Donderdag 17 november 2011

in het Twents TechniekMuseum Heim te Hengelo
Naar de uitnodiging


Verslag jaarvergadering KNMG-district Twente

Aanwezig:

J. Prick (vice-voorzitter), M.J. Abbink-de Roos (secretaris), E.W.M.A. Ausems (penningmeester), , B.Beuvink-Chudak (bestuurslid) M.M. Beijk, L.M. v.d. Burg, M. Hoogstrate (bestuurslid), N. Hofstede, J.A.H. Hulsbergen, T. van der Sluis, O.J. Tirajoh, S. Tol, K. Veldhuis, A. de Vries (notulen).

Opening

Vice-voorzitter de heer Prick opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Hij excuseert de heer Gardenbroek, voorzitter, voor wie het niet mogelijk is om deze avond bij te wonen.

De vice-voorzitter vermeldt de leden die 40 jaar lid zijn van de KNMG: Sonneveld, Hutten en Bovenbroek.

De volgende leden worden vermeld met een 50-jarig lidmaatschap: Schuil en Kolvoort.

De heer Prick geeft een korte toelichting op de discussie die op dit moment gevoerd wordt binnen de KNMG over het beheer van gelden van de districten. Hij geeft aan dat het district Twente haar eigen gelden wil blijven beheren. De vergadering geeft aan unaniem achter dit standpunt te staan.

Notulen jaarvergadering 30-11-2010

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Verslag van de secretaris (periode november 2010-november 2011)

De secretaris, mevrouw Abbink, geeft een korte toelichting op het verslag.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag van de penningmeester

De penningmeester, de heer Ausems, geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag 2010.

Kascommissie

De Kascommissie bestaat uit de heren Joren en Van der Sluis. Zij hebben de controle uitgevoerd en hebben geen afwijkingen gevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.

De heer Van der Sluis en de heer Hofstede melden zich voor de Kascommissie voor het boekjaar 2011.

Jaarplan 2012

Het jaarplan 2012 wordt door mevrouw Abbink toegelicht en door de vergadering vastgesteld.

Gezien de vraag van KNMG-centraal om het financieel jaarverslag in februari aan te leveren, zal de jaarvergadering vanaf volgend jaar in februari gehouden worden. Promovendi die een stipendium hebben ontvangen, zullen worden gevraagd iets over hun promotie-onderwerp te vertellen.

Begroting 2012

De heer Ausems geeft een korte toelichting op de begroting 2012.

Rondvraag

De heer Prick geeft aan dat hij blij is met de participatie van de coassistenten binnen het bestuur. Hij memoreert dat het district Twente op dit moment het enige district is waarin coassistenten vertegenwoordigd zijn.

Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Lide Jannink-prijs

Hij geeft het woord aan de heer Van der Sluis, voorzitter van de toetsingscommissie, voor het uitreiken van de Lide Jannink-prijs.

De prijs wordt uitgereikt aan Leonie van den Burg voor haar scriptie “Candida colonization in patients with a haematological malignancy”.

Rondleiding

Alle aanwezigen worden hierna uitgenodigd voor een rondleiding door Het Heim.

Hits:
1430
Terug naar voorpagina