Verslag


Wetenschappelijke bijeenkomst

"Zorg voor kwaliteit !"

Dinsdag, 14 maart 2006

Locatie: GGD Regio Twente

Samenvattingen van de drie lezingen:


Samenvatting lezing
Mevr. Drs. H.W.M. Beaard,
directeur NIAZ

Ontwikkeling en toetsing van Kwaliteit in de zorg

Zie de PowerPoint lichtbeelden

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) toetst, op verzoek van zorginstellingen, of deze hun organisatie zo hebben ingericht dat ze op een reproduceerbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg voortbrengen. Er wordt gewerkt met peer review (toetsing door collegaís uit andere zorginstellingen) en aanpakneutraal, dat wil zeggen: zonder voorkeur voor een bepaald kwaliteitssysteem of bepaald organisatiemodel.

Het NIAZ werkt nauw samen met andere kwaliteitsinstituten in de zorg. Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om tot ťťn beoordelingsinstituut voor de zorg te komen. De toenemende aansluiting van zorginstellingen bij het NIAZ accreditatieprogramma wordt mede veroorzaakt door de toenemende eisen, van o.a. de overheid, aan verantwoorde zorg en het extern kunnen verantwoorden van de zorg.

Het NIAZ toetst of het kwaliteitssysteem van een zorginstelling voldoet aan de norm die door de branche is gesteld. Het NIAZ kent een overkoepelende instellingsbrede norm: de Kwaliteitsnorm Zorginstelling (gestoeld op het INK model) en 38 afdelingsgebonden normen.

Bij visitatie, zoals dat o.a. gebeurt door Wetenschappelijke Verenigingen voor de medisch specialisten, wordt de professionele kwaliteit getoetst. Accreditatie en visitatie zijn complementaire toetsingssystemen. Professionele kwaliteit en organisatorische kwaliteit zijn immers wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Visitaties worden in de toekomst voorwaardelijk gesteld voor het verkrijgen van de accreditatiestatus (Kwaliteitsbeleid OMS 2005 e.v.)

Het accreditatieproces en visitatieproces kennen dezelfde stappen: in een zelfevaluatie laat de instelling zien hoe het kwaliteitssysteem is ingericht en in een auditbezoek wordt getoetst of het kwaliteitssysteem in de praktijk ook werkt, effectief is.

Auditoren zijn onafhankelijk. Ze tekenen voor geheimhouding en hebben geen binding met de te accrediteren organisatie. De auditoren stellen vast of de buitenwereld een gerechtvaardigd vertrouwen mag hebben in de kwaliteit van de organisatie. Op basis van het auditorenrapport en het actieplan beoordeelt het NIAZ-bestuur of de instelling voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden. Als dat zo is, krijgt de instelling een accreditatiebewijs voor vier jaar. Na ťťn jaar vindt een toets op het actieplan plaats.

Steeds vaker vragen zorgverzekeraars bij het sluiten van contracten met zorginstellingen naar (het behalen van) de NIAZ accreditatie.

Accreditatie toont aan, dat:

Op een reproduceerbare wijze de zorg op een adequaat niveau van kwaliteit wordt voortgebracht en de veiligheid van patiŽnten en medewerkers deugdelijk is geborgd en de instelling een op verbetering gerichte bedrijfscultuur heeft.

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen op hun weg naar accreditatie. Medewerkers van het NIAZ-bureau nemen regelmatig contact op met ziekenhuizen en andere zorginstellingen over de voortgang van de voorbereiding op accreditatie, ze bespreken eventuele knelpunten en geven adviezen. De zorgorganisatie zelf draagt het accreditatietraject, het NIAZ stelt de benodigde hulpmiddelen ter beschikking. Het NIAZ is er klaar voor om samen met zorginstellingen enthousiast werk van accreditatie te maken.


Samenvatting lezing
Mevr. J. Poels en Dhr M. Lubbers,
staffunctionarissen kwaliteit Mediant

Bouwen aan kwaliteit in de GGZ

Zie de PowerPoint lichtbeelden

De stichting Mediant GGZ is ontstaan na een fusie in 1999 van een psychiatrisch Ziekenhuis en 2 RIAGGís. Mediant heeft 947 medewerkers en er zijn ruim 9800 cliŽnten ingeschreven. Mediant is een deskundige en betrouwbare instelling die hulp en advies geeft bij vragen van mensen met psychische (inclusief psychiatrische) problemen. De organisatie probeert daarnaast problemen te voorkomen.

Mediant wil het volgende bereiken:

 1. Bevordering van de kwaliteit.
  Het Zorgaanbod wordt verbeterd en het is beter afgestemd op de hulpaanvraag.
  De deskundigheid van de medewerkers komt op een hoger plan te staan.
 2. Een inzichtelijk aanbod van geestelijke gezondheidszorg in de regio en een stevige Marktpositie.
 3. Verhoging van de doelmatigheid.

De komende jaren zullen alle interne ondersteunende bedrijfsonderdelen tegen het licht worden gehouden. Op basis van de meest efficiŽnte en effectieve werkwijze kan dat resulteren in een herstructurering c.q. herpositionering op onderdelen.

Tevens kan de invoer van de zorgprogrammaís, een werkwijze waarbij de zorg aan cliŽnten op een modulaire basis wordt aangeboden, tot een verschuiving van werkzaamheden binnen de circuits en stafafdelingen aanleiding geven. Via het INK model wordt er aan gewerkt om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Het INK-managementmodel:
Zie ook: Het INK-managementmodel

Het INK-managementmodel is in het najaar van 2003 op een aantal punten verbeterd. Een goed managementmodel moet enerzijds houvast bieden, anderzijds geen belemmering vormen. Het eigen initiatief en de specifieke werkomgeving moeten de nodige ruimte krijgen

Daarom wordt in het model gesproken over aandachtsgebieden en niet over criteria

Kwaliteit van zorg wordt getoetst volgens het INK model. De norm is ontwikkeld door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg zelf.

In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht, ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt geregistreerd wat feitelijk is gerealiseerd. De feedback loop geeft aan dat de organisatie leert van de uitkomsten en dat verbeteringen in gang worden gezet.

In het MJBP 2006-2010 worden in een koersboek missie, visie en strategische uitgangspunten verder uitgewerkt in:

In een Beleidsactiviteitenoverzicht worden de activiteiten per INK-veld ondergebracht.

HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Onder auspiciŽn van een College van Deskundigen voor de Zorgsector heeft HKZ het Harmonisatiemodel voor Externe Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector ontwikkeld. Dit model vormt als het ware de blauwdruk voor alle HKZ certificatieschemaís. In negen rubrieken wordt het totaal aan processen in instellingen voor zorg en welzijn beschreven. Bij de ontwikkeling van een certificatieschema worden de rubrieken sectorspecifiek ingevuld. Het cliŽntenperspectief staat centraal in het HKZ model.Zie ook: Het HKZ harmonisatiemodel

Het HKZ harmonisatiemodel is eind 2001 vastgesteld als model voor de zorgsector. Het model is het eindresultaat van de afspraken, die door de aanbieders van zorg, verzekeraars, financiers en patiŽnten zijn gemaakt.

Het model is van toepassing op alle sectoren binnen zorg en welzijn en heeft een duidelijke relatie met de norm ISO9001:2000. Daar waar een schema voor een specifieke zorgsector is ontwikkeld, dient deze zorginstelling, indien men gecertificeerd wil worden, conform het betreffende HKZ schema te werken.

De HKZ kwaliteitseisen in het certificatieschema zijn als volgt: het primaire proces staat centraal, waarbij dit proces wordt verdeeld in drie rubrieken. De overige zes rubrieken behandelen onderwerpen, die secundair en ondersteunend worden beschouwd. Het gehele schema bestaat hiermee uit negen rubrieken, waarbij vele vereisten exact dezelfde zijn als die in ISO9001:2000, maar waarbij wel verschil in verdieping is.

Er zijn vele overeenkomsten tussen INK en HKZ: dus niet HKZ en INK maar HKZ in INK


Samenvatting lezing
Dhr. W.A.H. Nugteren,
chirurg, inspecteur IGZ

Kwaliteit: ín zorg

Zie de PowerPoint lichtbeelden

De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van burgers door toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiŽnt De IGZ handelt vanuit het perspectief van de burger en richt zich op problemen die burgers niet zelf kunnen beoordelen of beÔnvloeden.

De IGZ heeft vier regioís en een centrale vestiging in Utrecht.

Het toezicht is verdeeld in drie soorten:

 1. Gelaagd en Gefaseerd (Algemeen) toezicht
  • Dit toezicht is gericht op het opsporen en toezicht houden op risicovolle Instellingen en bedrijven.
  • Allereerst worden risicovolle instellingen opgespoord en in een tweede fase vindt een inspectiebezoek plaats. Als uit de tweede fase blijkt dat de zorg of de producten kwalitatief onvoldoende zijn, gaat de inspectie over op repressief toezicht.
 2. Crisis- of interventietoezicht
  Dit onderzoek van meldingen over (mogelijke) misstanden in de zorg, zoals:
  • calamiteiten (schade aan de patiŽnt)
  • onvoldoende voorzieningen
  • disfunctioneren beroepsbeoefenaar
  • seksueel misbruik
  • elke andere misstand in de zorg
 3. Thematisch toezicht
  Op basis van signalen uit algemeen toezicht, meldingen en/of anderszins: Projectmatige beoordeling van een thema in de zorg. (b.v. geneesmiddelen toezicht). Hoe wordt dat bewaakt?
Zie ook: IGZ: Gelaagd en Gefaseerd toezicht

Kwaliteit ín zorg: Ieder jaar sterven door incidenten 1500 tot 6000 mensen in de ziekenhuizen. Binnen 15 jaar moet dit met 75% zijn afgenomen. Dat is 4500 doden minder en Ä 1 tot 3 miljard besparing. Actie is dus noodzakelijk.

De IGZ adviseert en ondersteunt en grijpt in als de kwaliteit onder de norm blijft. Een betere en verantwoorde zorg wordt bereikt door richtlijnontwikkeling, opleiding en erkenning, registratie verrichtingen en complicaties en wordt afgesloten met een evaluatie.

ďHerstel het en vertel hetĒ De inspectie wil graag zien wat de organisatie/medewerker er van geleerd heeft en welke correcties hebben er plaatsgevonden. Welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen.

Dus niet: pas op

Maar: let op en wees je bewust.


Hits:
4323
Terug naar voorpagina