Verslag


Ledenvergadering
KNMG District XVII Twente 2007

Woensdag, 7 juni 2007

Locatie: Wijngaard Hof van Twente 1. Opening
  De heer Gardenbroek opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom en verzoekt iedereen na afloop van de vergadering een fles wijn naar keuze mee te nemen. Rondleiding Twentewijn
 2. Notulen jaarvergadering 2006 [pdf]
  De heer Kummer constateert dat er geen co-assistenten in het bestuur zitting hebben. De heer Gardenbroek zegt dat zij vertrekken naar andere plaatsen zodra zij zijn afgestudeerd en dat het moeilijk is om nieuwe mensen te vinden. Het is meerwaarde voor het bestuur als er jonge mensen hun enthousiasme meebrengen en initiatief tonen. De notulen worden goedgekeurd.
 3. Jaarverslag secretaris [pdf]
  Er wordt voorgesteld de volgende jaarvergadering weer in mei te laten plaatsvinden. Het verslag 2006/2007 wordt goedgekeurd.
 4. Verslag penningmeester 2006 [pdf]
  Het boekjaar van het district loopt van 1 januari tot 31 december. 82% van de leden betaalt zijn/haar contributie. Er is inmiddels een redelijk groot vermogen opgebouwd wat op een internetspaarrekening staat.

  De mailing van de KNMG is veel duurder dan de mailing die werd verzorgd door het Sociaal Werkvoorzieningbedrijf (SWB) Hengelo. Het vergt echter ook meer werk een mailing in eigen beheer uit te voeren.
  De mailing alleen met e-mail verzenden blijkt niet te werken omdat niet alle adressen bekend zijn en er altijd veel mutaties plaatsvinden. Daarbij heeft niet iedereen een e-mail adres. Er worden geen (e-mail)adressen aan derden verstrekt maar men wordt doorverwezen naar KNMG Utrecht.
 5. Verslag kascontrolecommissie 2006
  Onze Vlag bij Twentewijn Mevr. Jannink en de heer Heukels zijn bij de heer Ausems geweest om de cijfers van het boekjaar 2006 te controleren. Er zijn geen opmerkingen van de kascommissie en zij worden bedankt voor hun medewerking.
 6. Decharge penningmeester
  De penningmeester wordt onder dankzegging gedechargeerd voor het gevoerde beleid 2006.
 7. Benoeming kascommissie 2007
  Mevr. Jannink treedt af als commissielid, de heer E.W. Kummer zal haar taak overnemen en met de heer Heukels zitting nemen in de kascommissie 2007.
 8. Begroting 2007
  De begroting 2007 is sluitend opgesteld. Op de begroting is nog steeds een bedrag gereserveerd voor een fietstocht, de communicatie over deze tocht blijft echter heel moeilijk. De heer Gardenbroek zal hierover nogmaals contact opnemen met de organisatie.

  Op de begroting van 2007 staat een bedrag van € 2000,- voor mailing en € 1500,-- voor wetenschappelijke bijeenkomsten. Het ligt in de bedoeling om dit jaar actiever te zijn dan de voorgaande jaren.

  Het bestuur stelt voor de contributie 2008 te handhaven op € 15,00. De vergadering is akkoord.
 9. Herbenoeming bestuursleden.
  Proeverij Twentewijn De heer Gardenbroek vraagt of er iemand tot het bestuur wil toetreden. Er is belangstelling, maar agenda’s zijn druk. De termijn voor een bestuurslid is 4 jaar en de eindleeftijd is 70 jaar.

  Er moeten binnenkort een aantal nieuwe bestuurleden bijkomen omdat er 1 of 2 in de komende tijd zullen aftreden.
 10. Rondvraag
  De heer Heukels vraagt of er nog een wetenschappelijke vergadering wordt gepland in het najaar. Hierop wordt bevestigend geantwoord door de heer Gardenbroek. Dit keer wordt het onderwerp “de maakbare mens”. De heer Heukels wijst erop dat het inmiddels vlak voor de vakantie is en dat er haast moet worden gemaakt met de uitnodigingen omdat daarna ieders agenda weer vol zit.

  De heer Kummer vraagt zich af hoe mensen kunnen worden gemotiveerd om deel te nemen aan bijeenkomsten Thuis moeten de activiteiten voor een bestuur worden gedragen, het is daarom een goed idee om bij de volgende bijeenkomsten tevens de partners en/of kinderen uit te nodigen. Een borrel en/of warme maaltijd met een activiteit combineren.
 11. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur en wenst de aanwezigen wel thuis.

Hits:
1199
Terug naar voorpagina