Hits:
148067
Kernpunten voor een beleids- en activiteitenplan district Twente (Concept)
Beleidsvoornemen:
  • Het districtsbestuur voert een beleid gericht op het meer met elkaar in contact brengen van de artsen die in de diverse geledingen werkzaam zijn.
  • Het districtsbestuur streeft ernaar om de communicatie tussen de artsen van de diverse disciplines werkzaam in het district Twente te bevorderen en daarbij met name het gebruik van elektronische gegevensuitwisseling te betrekken.
  • Het districtsbestuur streeft ernaar om het uitwisselen van expertise tussen de verschillende beroepsgroepen te organiseren.
  • Teneinde deze beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen stelt het bestuur zich voor de volgende activiteiten te bevorderen:
Activiteitenplan:
  • Eenmaal per jaar vindt de jaarvergadering plaats waarin het bestuur verslag doet van de in het voorgaande jaar ondernomen activiteiten. Deze vergadering omvat naast het huishoudelijk gedeelte ook een wetenschappelijk gedeelte waarvoor een spreker wordt uitgenodigd die op zijn terrein excelleert.
  • Eenmaal per jaar wordt een activiteit georganiseerd waarin de mogelijkheid tot onderling contact in een recreatieve sfeer wordt gegeven.
  • Tweemaal per jaar worden wetenschappelijke activiteiten georganiseerd waarin hetzij een nadere kennismaking met een bepaald medisch werkterrein (“meet the expert”), hetzij de gevolgen van een bepaald ziektebeeld voor een keten van medische beroepsbeoefenaren op de voorgrond zullen staan.